PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE W WOLI ZARCZYCKIEJ

RODO


INFORMACJA ADMINISTRATORA


 

Szanowni Państwo
            Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/ WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) znane powszechnie jako RODO oraz ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000), przekazujemy Państwu informacje związane z ochroną i dostępem do danych:

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO) informujemy, że:

 

1.      Administratorem Państwa danych osobowych jest Przedszkole Samorządowe w Woli Zarczyckiej, adres: 37 – 311 Wola Zarczycka 147a.

 

2.      Inspektorem ochrony danych jest Monika Piechowska, z którą mogą się Państwo kontaktować w sprawach przetwarzania Państwa danych osobowych za pośrednictwem poczty elektronicznej: monika.piechowska5@interia.pl, Tel: 517484100.

 

 

3.      Administrator będzie przetwarzał Państwa dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, tj. w celu niezbędnym do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, co wynika z ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe oraz Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji, art. 6 ust. 1 lit. a RODO w przypadku gdy dane osobowe zbierane będą na podstawie Państwa zgody oraz art. 6 ust. 1 lit. b RODO, kiedy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.

 

4.      Dane osobowe mogą być udostępnione innym uprawnionym podmiotom, na podstawie przepisów prawa (np. organy władzy publicznej, oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej), a także na rzecz podmiotów, z którymi administrator zawarł umowę powierzenia przetwarzania danych w związku z realizacją usług na rzecz administratora (np. ubezpieczycielem, kancelarią prawną, informatykiem, dostawcą oprogramowania, usługi pocztowe, bankowe, zewnętrznym audytorem, zleceniobiorcą świadczącym usługę z zakresu ochrony danych osobowych, podmiotom udzielającym świadczenia zdrowotne).

 

 

5.      Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji w/w celów oraz okres wynikający z przepisów prawa, tj. z ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej oraz Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji, jeżeli chodzi o materiały archiwalne przez czas wynikający z przepisów ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U.2018 r. poz. 217 ze zm.).

 

6.      Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, mają Państwo prawo uzyskać kopię swoich danych osobowych w siedzibie administratora, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (*jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 

 

7.      Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego- Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

 

8.      Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do realizacji ww. celów. konsekwencją nie podania danych będzie nierozpatrzenie wniosku.

 

 

9.      Administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

 

10.  Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania tzn. żadne decyzje wywołujące wobec osoby skutki prawne lub w podobny sposób na nią istotnie wpływające nie będą oparte wyłącznie na automatycznym przetwarzaniu danych osobowych i nie wiążą się z taką automatycznie podejmowaną decyzją.

 

Dodatkowo informujemy, że:

 

Wykonywanie, publikowanie i udostępnianie zdjęć wykonanych przez uczestników wydarzeń, uroczystości otwartych oraz powielanie zdjęć ze strony internetowej  jak również udostępnionych przez administratora odbywa się na ich własną odpowiedzialność i świadomość konsekwencji wynikających z rozpowszechniania wizerunku innych osób bez ich zgody.